Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

VP: de vennootschap onder firma met beperkte

aansprakelijkheid Veeke Palletreparatie vof,

alsmede de aan Veeke Palletreparatie vof gelieerde

vennootschappen die gebruik maken van deze

algemene voorwaarden;

Afnemer: iedere (potentiële) afnemer van VP, niet zijnde een

consument;

Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen de VP en Afnemer,

inclusief alle wijzigingen en aanvullingen daarop.

Alle definities hebben dezelfde betekenis in het enkelvoud en

meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, offertes en

Overeenkomsten tussen VP en Afnemer.

2.2 VP is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te

wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien

(14) dagen na de datum van verzending aan Afnemer van de

gewijzigde algemene voorwaarden. Indien Afnemer binnen

deze veertien (14) dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen

de wijziging, zullen ten aanzien van hem de oorspronkelijke

algemene voorwaarden van toepassing blijven.

2.3 VP sluit de toepasselijkheid van de algemene (inkoop)

voorwaarden van Afnemer uitdrukkelijk uit, tenzij VP

uitdrukkelijk schriftelijk instemt met deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 3: AANBIEDING, OFFERTE, OVEREENKOMST

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van VP zijn vrijblijvend, tenzij in

de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.2 Afnemer staat in voor de juistheid en de volledigheid van de

door of namens hem aan VP opgegeven eisen, specificaties

van de prestatie en andere gegevens waarop VP haar

aanbieding baseert. Aan kennelijke vergissingen en/of

schrijffouten in de Opdracht kan VP redelijkerwijs niet worden

gehouden.

3.3 Een Overeenkomst komt tot stand en bindt VP slechts,

indien de totstandkoming schriftelijk door VP is bevestigd of

indien VP een begin heeft gemaakt met de nakoming van de

Overeenkomst.

3.4 VP is steeds gerechtigd om een offerte te herroepen binnen 2

werkdagen na schriftelijke aanvaarding van deze offerte door

Afnemer.

 

ARTIKEL 4: PRIJS

4.1 Alle door VP gehanteerde prijzen luiden, tenzij anders

aangegeven, in euro’s (€). Alle bedragen zijn, tenzij

anders vermeld, exclusief omzetbelasting, verpakking,

verzendkosten, vervoerskosten, verzekeringen, eventuele

importheffingen en andere heffingen van overheidswege.

4.2 De door VP vermelde prijzen zijn berekend op grond van het

prijspeil van de prijsbepalende factoren op de offertedatum,

waaronder inbegrepen de koers van (door leveranciers van

VP) gehanteerde buitenlandse valuta. VP is op ieder moment

gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien het prijspeil van

de prijsbepalende factoren stijgt.

4.3 Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft

Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden. Afnemer

dient, indien hij van zijn recht tot ontbinding gebruik

maakt, VP hiervan binnen 5 dagen na mededeling van de

prijswijziging per aangetekend aanschrijven te berichten.

4.4 Ingeval van ontbinding, op grond van het voorgaande lid,

kan Afnemer nimmer aanspraak maken op enige soort van

schadevergoeding.

 

ARTIKEL 5: MEERWERK EN EXTRA KOSTEN

5.1 Meerwerk is iedere door Afnemer verlangde aanpassing

van werkzaamheden die door VP zijn geoffreerd, waaronder

inbegrepen wijziging van deze werkzaamheden. VP is

gerechtigd een verzoek van meerwerk af te wijzen. Een

dergelijke afwijzing laat onverlet de gelding van een

(oorspronkelijke) Overeenkomst tussen partijen.

5.2 VP is gerechtigd Afnemer extra kosten ter grootte van 10% in

rekening te brengen met een minimum van € 250,00, indien

VP niet op het overeengekomen tijdstip de uitvoering kan

aanvangen of voortzetten vanwege oorzaken die aan van

Afnemer zijn toe te rekenen.

5.3 Hieronder is mede begrepen het verstrekken van onjuiste of

onvolledige gegevens door Afnemer, alsmede het niet tijdig

verstrekken van deze gegevens en het niet, niet tijdig of

onvoldoende verlenen van de redelijkerwijs van Afnemer te

verlangen medewerking.

 

ARTIKEL 6: LEVERING

6.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn,

tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

Overschrijding van een leveringstermijn is geen grond voor

Afnemer een Overeenkomst te ontbinden en leidt niet tot

enige schadeplichtigheid aan de zijde van VP.

6.2 Tenzij met uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen

geschiedt levering van de producten van VP af magazijn (‘Ex

Works’ conform Incoterms 2010).

6.3 Afnemer staat in voor de juistheid van de (adres)gegevens

betreffende de plaats van aflevering van de producten.

6.4 Indien Afnemer weigert of nalatig is de goederen af te nemen,

zullen deze worden opgeslagen voor rekening en risico van

Afnemer. Afnemer is alsdan alle aanvullende kosten van VP

verschuldigd.

6.5 VP is gerechtigd in gedeelten te leveren. Alsdan is VP

bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.6 VP behoudt zich te allen tijde het recht voor om derden voor

de uitvoering van de Overeenkomst in te zetten, indien een

goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist.

ARTIKEL 7: BETALING

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen is gekomen,

dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na

factuurdatum en op een door VP aangegeven wijze. Na het

verstrijken van deze termijn is Afnemer in verzuim zonder dat

een ingebrekestelling is vereist.

7.2 Vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn

is Afnemer over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd

gelijk aan 1,5% per maand.

7.3 Indien VP door het verzuim van Afnemer genoodzaakt is om

haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle

daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten,

gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder

begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor

rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten

bedragen ten minste 15% van het opeisbare bedrag, met een

absoluut minimum van € 150,00.

7.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling

van Afnemer zijn alle aan Afnemer gefactureerde bedragen

onmiddellijk opeisbaar.

7.5 Door Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats

ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in

de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst

openstaan.

7.6 Alle betalingen door Afnemer dienen te geschieden zonder

enig recht op opschorting, korting of verrekening.

7.7 Voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is VP te

allen tijde gerechtigd om voorschotten in rekening te brengen

en/of zekerheid voor de betaling van haar vordering(en) te

verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te

schorten, totdat Afnemer de aldus in rekening gebrachte

voorschotten heeft voldaan respectievelijk de gevraagde

zekerheid heeft gesteld. Indien Afnemer met zodanige

voorschotbetaling respectievelijk zekerheidstelling in gebreke

blijft heeft VP het recht de Overeenkomst te ontbinden. Alle

voor VP uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende

schade dient door Afnemer te worden vergoed.

 

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De door VP geleverde zaken blijven eigendom van VP totdat

Afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met VP

gesloten Overeenkomsten is nagekomen:

• de tegenprestaties met betrekking tot geleverde of te

leveren zaak/zaken zelf;

• eventuele vorderingen van VP wegens niet-nakoming

door Afnemer van (een) Overeenkomst(en);

8.2 Afnemer is niet bevoegd de zaken te verpanden of hierop

enig ander (beperkt) recht te vestigen. Indien derden recht

op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen

vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht VP hiervan

direct op de hoogte te stellen en derden te informeren

omtrent de rechten van VP op de zaken.

8.3 Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er

gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is VP

gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde

eigendomsvoorbehoud rust bij Afnemer of derden die de

zaak voor Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te

verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door

hem verschuldigde per dag.

8.4 Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van VP:

• de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken

te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-,

ontploffings-, en waterschade en tegen diefstal en de

polis van deze verzekering aan AP ter inzage te geven;

• alle aanspraken van Afnemer op verzekeraars met

betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud

geleverde zaken te verpanden aan VP op de manier die

wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

• de vorderingen die Afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers

bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud

geleverde zaken te verpanden aan VP op de manier die

wordt voorgeschreven in art. 3:329 BW;

• de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te

merken als het uitsluitend eigendom van VP;

• op andere manieren medewerking te verlenen aan alle

redelijke maatregelen die VP ter bescherming van haar

eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en

welke Afnemer niet onredelijk hinderen min de normale

uitoefening van haar bedrijf.

 

ARTIKEL 9: GARANTIE

9.1 In de offerte meldt VP of, en op welke voorwaarden zij

garanties verleent. VP verleent nimmer garanties die

verder strekken dan haar offerte en de garanties van haar

leveranciers.

9.2 De in dit artikel verstrekte garantie geldt slechts indien

Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens VP heeft voldaan.

9.3 De vervanging of het herstel van de producten gedurende

de garantietermijn heeft geen verlenging van deze termijn

ten gevolge. Herstel of vervanging, inclusief administratie-,

verzend- en transportkosten, anders dan op grond van de in

dit artikel bedoelde garantie zal door AP in rekening worden

gebracht bij Afnemer.

9.4 Alle door VP verleende garanties vervallen in ieder geval

indien:

• Afnemer en/of derden zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van VP wijzigen en/of reparaties aan de

geleverde zaken hebben aangebracht.

• Afnemer de zaken niet op de juiste manier gebruikt en/of

onderhoudt.

 

ARTIKEL 10: GEBREKEN

Afnemer dient op moment van levering te onderzoeken of de

zaken beantwoorden aan de Overeenkomst. Worden zichtbare

gebreken geconstateerd, dan dient Afnemer deze binnen 8

dagen na aflevering duidelijk omschreven en schriftelijk aan AP

te melden. Niet zichtbare gebreken dient Afnemer binnen 8 dagen

na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 weken na levering duidelijk

omschreven en schriftelijk aan VP te melden.

 

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Aansprakelijkheid van VP voor indirecte schade, daaronder

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen, verlies van bestanden en/of gegevens,

vorderingen van derden op Afnemer en schade door

bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

11.2 Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt

tot het bedrag dat door de verzekering van VP in het

desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien en voor zover

om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze

verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade

uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW,

aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft,

althans waar de schade mee samenhangt. Dit laatste tot een

maximum van € 3.500,00.

11.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op

schadevergoeding is steeds dat Afnemer VP schriftelijk in

gebreke stelt en VP een redelijke termijn tot nakoming geeft.

 

ARTIKEL 12: OVERMACHT

12.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de

nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan VP

zijn toe te rekenen.

12.2 Onder overmacht wordt in ieder geval maar niet uitsluitend

begrepen: vertragingen, stagnatie in de levering door

leveranciers van VP, geen of onvolledige levering van

leveranciers van VP, een gebrek aan grondstoffen en andere

voor de nakoming door VP van de Overeenkomst benodigde

zaken of diensten, en vervoersproblemen.

12.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere

verplichtingen van VP opgeschort. Indien de periode waarin

door overmacht nakoming van de verplichtingen van VP

niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen

bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat

geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of

ontstaat.

12.4 Indien VP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk

haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan

haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds

geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en

is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het

een afzonderlijke Overeenkomst.

 

ARTIKEL 13: ONTBINDING

VP heeft het recht de Overeenkomst met Afnemer onmiddellijk,

zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden dan wel haar

verplichtingen op te schorten en zonder op enige wijze

aansprakelijk te zijn, onder meer indien:

• na sluiting van de Overeenkomst aan VP ter kennis

gekomen omstandigheden VP goede grond geven

te vrezen dat Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal

voldoen;

• VP Afnemer bij het tot stand komen van de Overeenkomst

gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming

van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft, dan wel

onvoldoende is;

• Afnemer onder bewind wordt gesteld, surseance

aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of tot

liquidatie of stillegging van zijn onderneming besluit.

 

ARTIKEL 14: OVERIGE

14.1 Afnemer is niet gerechtigd om zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van VP enig recht voortvloeiende

uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

14.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig

is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze

algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen

VP en Afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen

ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde

bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het

doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde

bepaling in acht worden genomen.

 

ARTIKEL 15: GESCHILLEN EN BEVOEGDE RECHTER

15.1 Op alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit

enige Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is

Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van

het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde

rechtbank in het arrondissement waarin VP gevestigd is,

tenzij VP ervoor kiest de zaak aanhangig te maken voor

de rechter van de woonplaats van Afnemer of een andere

ingevolge de wet relatief bevoegde rechter.

Buienradar